Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden N-Ice Amsterdam B.V., gevestigd aan de A.J. Ernststraat 587, 1082 LD te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67294219

Artikel 1. Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Activiteit: de Behandelingen die kunnen bestaan uit Cryo behandeling en/of behandelingen die worden aangeboden onder N-ice Treatments welke wordt uitgevoerd door N-ice in opdracht van de Klant op basis van door de Klant ter beschikking gestelde Medische Gegevens.

 2. Medische Gegevens: alle door de Klant aan N-ice ter beschikking gestelde informatie of gegevens, bestaande uit ingevulde vragenlijsten door de Klant, aangevuld met bloeddrukmetingen bij de klant door een medewerker van N-ice.

 3. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.

 4. N-ice: Het bedrijf N-ice Amsterdam B.V, gevestigd A.J. Ernststraat 587, 1082 LD, Amsterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67294219.

 5. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij N-ice zich jegens haar Klant verbindt om de overeengekomen Behandelingen te verrichten.

 6. Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan N-ice de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Behandelingen. Waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken over Gast en/of Relatie wordt Klant bedoeld. Dit is degene die de behandeling neemt of ondergaat.

 7. Tarieven: de door N-ice bekendgemaakte vergoedingen inclusief het geldende btw-tarief voor de diverse Behandelingen inclusief de betalingsvoorwaarden voor de verschillende vergoedingen. De tarieven staan op de website van N-ice, in de N-ice mobiele applicatie en zijn tevens beschikbaar in de vestiging van N-ice. De tarieven kunnen periodiek worden aangepast door N-ice. Het btw-tarief kan te allen tijde worden aangepast inden dit wettelijk wordt voorgeschreven.

 8. Behandeling: alle door N-ice ten behoeve van de Klant uit te voeren werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door de Klant zijn aanvaard. Een Behandeling kan bestaan uit:

  sub 1.

  Het ondergaan door de Klant van een Whole Body Cryotherapy behandeling waarbij de Klant in de installatie van N-ice wordt blootgesteld aan normaliter 10-15 seconden in de eerste kamer bij -10 graden Celsius, 10-15 sec bij -60 graden Celsius en twee en een halve minuut (2 min, 30 sec) bij een temperatuur van -110 graden Celsius. Maximale blootstelling is maximaal drie minuten bij maximaal (niet kouder dan) -120 graden Celsius.

  of

  sub 2.

  Het ondergaan door de Klant van een N-ice Treatments behandeling waarbij Klant in overleg met N-Ice wordt behandeld aan vet (cryolipolyse), cellulitus, huid versteviging en cryo facials. Bij een cryolipolyse behandeling is de normale temperatuur tussen +5 en -10 graden Celsius (maximale (koudste) temperatuur is -10 graden Celsius) voor de duur van normaliter 60 minuten (maximaal 70 minuten), met een nabehandeling met de Z-Wave Pro (radiale schokgolf massage) gedurende normaliter 10 minuten en maximaal 15 minuten.

Artikel 2. Toepasselijkheid / Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle diensten (alle aanbiedingen) door N-ice aan haar Klant waarbij N-ice zich verbindt om de Behandelingen te verrichten voor de Klant. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

Artikel 3. Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand bij acceptatie van de algemene voorwaarden van N-ice en na ontvangst van betaling in het geval van Whole Body Cryotherapy. Deze handeling valt samen met het bevestigen van de bestelling/reservering. In het geval van de cryolipolyse behandeling komt de overeenkomst tot stand bij ondertekening van het toestemmingsformulier door de Klant.

Artikel 4. Verplichtingen van de klant

N-ice voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de volgende voorwaarden voor de Klant:

 1. De Klant betaalt voorafgaand aan de Whole Body Cryotherapy Behandeling (bij N-ice Treatments kan betaling achteraf mogelijk zijn) volgens de door N-ice bekendgemaakte Tarieven met daarin de verschillende abonnementsvormen en betalingstermijnen. Betalingen kunnen per bankoverschrijving met of zonder automatische incasso of met een pinpas transactie, creditcard transactie of een digitale betaling via de N-ice mobiele applicatie. Contante betaling is niet mogelijk bij N-ice.

 2. De Klant is naast het verstrekken van de juiste Medische gegevens (zie punt 8 in dit artikel) van de algemene voorwaarden van N-ice) alle schriftelijke en mondelingen aanwijzingen en richtlijnen van N-ice en haar Medewerkers strikt op te volgen.

 3. De Klant dient als een goed huisvader of huismoeder om te gaan met de inventaris, met de door N-ice ter beschikking gestelde artikelen voor de Behandeling en met de installaties van N-ice.

 4. De Klant dient zich respectvol te gedragen tegenover Medewerkers van N-ice en de andere Klanten of bezoekers van N-ice.

 5. De Klant zal alle aan hem/haar ter beschikking gestelde artikelen voor de Behandeling (badjas, sloffen, wanten, hoofdband en beschermende bril) dragen volgens de huisregels en na de Behandeling terstond aan N-ice retourneren op de daarvoor aangegeven plaatsen in de huisregels.

 6. De Klant moet meerderjarig zijn en zich kunnen legitimeren om voor een Behandeling in aanmerking te komen.

 7. De Klant is gehouden om voorafgaand aan de Behandeling al zijn of haar Medische Gegevens welke N-ice naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren voor iedere Behandeling te verstrekken en vragen dienaangaande volledig en naar waarheid te beantwoorden. Dit geldt tevens voor alle gegevens en informatie betrekking hebbende op een wijziging van de gezondheidstoestand van de Klant sinds de laatste behandeling bij N-ice.

 8. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Medische gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

 9. N-ice heeft het recht om de uitvoering van de Behandeling op te schorten tot het moment dat de Klant aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

 10. De Klant vrijwaart N-ice voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verstrekking van de Medische Gegevens.

Artikel 5. Contra-indicaties waarbij de behandeling niet mag worden ondergaan door de klant

Indien de Klant één van de volgende contra-indicaties heeft, is de whole body cryotherapy behandeling bij N-ice Amsterdam niet toegestaan. Tenzij schriftelijk toestemming is verleend door een (behandelend) (huis) arts welke door de Klant zelf is geconsulteerd. Het gaat om de volgende contra-indicaties:

 • de Klant is onder invloed van alcohol en/of drugs;
 • de bloeddruk van de Klant is niet binnen voor N-ice Amsterdam BV acceptabele en gezonde marges, dit betekend een bovendruk/onderdruk welke in ieder geval niet gelijk of hoger mag zijn dan 180/90;
 • de Klant is zwanger;
 • de Klant heeft koorts;
 • de Klant heeft bloedarmoede;
 • de Klant is jonger dan 18 jaar oud; de klant heeft een koude allergie;
 • de Klant is een hartpatiënt en/of heeft in het verleden acute of heeft symptomatische hart- en/of vaatziekten gehad zoals (extreme of niet behandelde) hypertensie, hartklachten zoals hartaanval, hartinfarct, hartritmestoornissen, longembolie, myocarditis, etc.;
 • de Klant heeft in de afgelopen zes maanden een chronische of acute ziekte gehad;
 • de Klant heeft een pacemaker; de Klant heeft de aandoening perifeer arterieel vaatlijden (aderverkalking) en/of veneuze trombose; de Klant heeft een cerebrovasculaire aandoening (hersenaandoening);
 • de Klant lijdt aan ongecontroleerde epileptische aanvallen;
 • de Klant heeft angina pectoris (vernauwing van de bloedvaten);
 • de Klant lijdt aan het syndroom van Raynaud; de Klant heeft een infectieziekte;
 • de Klant heeft open wonden;
 • de Klant gebruikt medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden;
 • de Klant heeft in het verleden of op het moment van de overeenkomst lichamelijke klachten en/of ziektes (gehad) op basis waarvan men kan vermoeden dat een whole body cryotherapy behandeling niet bevorderlijk of mogelijk zelfs schadelijk of gevaarlijk is voor de gezondheid.

Artikel 6. Verplichtingen van N-ice

 1. N-ice verplicht zich om de Klant naar beste kunnen een Behandeling te laten ondergaan op het afgesproken datum en tijdstip.

 2. Indien de Behandeling niet kan door gaan door overmacht of om wat voor reden dan ook, is N-ice gehouden de Klant het vooraf betaalde Tarief terug te betalen.

 3. N-ice maakt de Klant bekend met de risico’s van een Behandeling.

 4. N-ice maakt de Klant bekend met de huisregels.

 5. N-ice stelt voor de Klant de benodigde artikelen (badjas, sloffen, wanten, oorband, mondkapje en beschermende bril) voorafgaande aan een Behandeling ter hand. N-ice stelt de Klant een kleedkamer ter beschikking met een afsluitbaar slot via een persoonlijke code van de Klant.

 6. N-ice is niet verantwoordelijk voor het niet juist afsluiten van de kleedkamers en/of voor het kwijtraken/ontvreemden/beschadigen van eigendommen van de Klant tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 7. Huisregels

 1. Inchecken met een reservering en/of melden bij de balie is verplicht bij binnenkomst, klanten mogen niet zonder één van deze handelingen naar het kleedkamergedeelte doorlopen.

 2. De kleedkamers worden schoon en netjes gehouden door het personeel van N-ice.

 3. De klant wordt geacht de kleedkamers in dezelfde staat achter te laten als waarin deze verkeerd bij aankomst.

 4. Gebruik van het codeslot op de kleedkamers geschied op eigen risico van de klant.

 5. Het is in het pand van N-ice verboden te roken. Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan.

 6. Volg aanwijzingen van de N-ice Medewerkers stipt op, in het belang van de goede orde en veiligheid.

 7. Het pand van N-ice is beveiligd met videocamera's.

 8. De klant zal alle hem/haar ter beschikking gestelde artikelen voor de Behandeling (sloffen, wanten, oorband, mondkapje en eventueel beschermende bril) dragen tijdens de Behandeling en na de Behandeling terstond aan N-ice retourneren op de door de Medewerkers daarvoor aangegeven plaatsen.

 9. De trampolines zijn bedoelt om op te warmen na de Whole Body Cryotherapy behandeling, niet voor langdurige fitness oefeningen.

 10. De Klant dient na gebruik plaats te maken voor de volgende gebruiker. Veilig gebruik van de trampolines is verplicht, dit betekent onder andere geen bewegingen die andere klanten zouden kunnen hinderen bij gebruik van een naburige trampoline.

Artikel 8. Voorwaarden voor behandeling en kledingvoorschriften Whole Body Cryotherapy

Ten behoeve van de veiligheid (van de gezondheid) van de Klant, dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen alvorens de Whole Body Cryotherapy behandeling te kunnen ondergaan:

 • De Klant draagt tijdens de behandeling geen contactlenzen en/of bril;
 • De Klant draagt geen metalen voorwerpen zoals ringen, kettingen, metalen bandjes, piercings, etc.;
 • De Klant draagt geen gehoorapparaat; De huid en het haar van de Klant zijn droog;
 • De Klant dient droog zwemgoed, droge sportkleding of droog ondergoed te dragen.

Artikel 9. Tarieven

De door N-ice bekendgemaakte vergoedingen inclusief het geldende btw-tarief voor de diverse Behandelingen inclusief de betalingsvoorwaarden voor de verschillende vergoedingen. De tarieven staan op de website van N-ice en zijn tevens beschikbaar in de vestiging van N-ice. De tarieven kunnen periodiek worden aangepast door N-ice. Het btw-tarief kan te allen tijde worden aangepast indien dit wettelijk wordt voorgeschreven.

Artikel 10. Betalingen

 1. Indien de Klant een abonnementsvorm afneemt bij N-ice zal het overeengekomen bedrag maandelijks per automatische incasso van de door de Klant opgegeven bankrekening worden afgeschreven. Kan het bedrag niet worden afgeschreven, dan zal binnen 12 dagen een tweede poging tot afschrijving plaatsvinden. Indien de Klant binnen die periode een behandeling wenst te ondergaan, heeft N-ice het recht om alle openstaande bedragen bij de Klant te vorderen voordat deze een volgende behandeling ondergaat. Indien er kosten ontstaan voor N-ice bij invordering van openstaande bedragen, zullen deze worden doorbelast aan de Klant.

 2. Alle abonnementsvormen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

 3. Zowel de Klant als N-ice kunnen te allen tijde het maandabonnement opzeggen met in achtneming van de overeengekomen opzeggingstermijn.

 4. De Klant betaalt voorafgaand aan de Whole Body Cryotherapy Behandeling (bij N-ice Treatments kan betaling achteraf mogelijk zijn) volgens de door N-ice bekendgemaakte Tarieven met daarin de verschillende abonnementsvormen en betalingstermijnen. Betalingen kunnen per bankoverschrijving met of zonder automatische incasso of met een pinpas transactie, creditcard transactie of een digitale betaling via de N-ice mobiele applicatie. Contante betaling is niet mogelijk bij N-ice.

 5. N-ice heeft geen verplichtingen naar de Klant ten aanzien van het leveren van diensten/behandelingen zolang openstaande bedragen nog niet volledig zijn voldaan.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. N-ice is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die ontstaat door een Behandeling of door het bezoek van Klant aan de vestiging van N-ice. De Klant betreedt de vestiging van N-ice geheel op eigen risico.

 2. N-ice is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door N-ice. Het is de vrije keuze van de klant om een behandeling te ondergaan.

 3. N-ice is nimmer aansprakelijk voor op eniger wijze ten gevolge van het ondergaan van de behandeling door de Klant geleden schade.

 4. N-ice is jegens de Klant uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Behandeling. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van N-ice voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door N-ice uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

 5. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van N-ice beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Behandeling in rekening gebrachte. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 1.000,=, per toerekenbare tekortkoming.

 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van N-ice.

 7. De Klant is gehouden om in de Whole Body Cryotherapy ruimte beschermingsmiddelen te gebruiken om bevriezingsverschijnselen van lichaamsdelen te voorkomen zoals handen, voeten, oren en ogen. De Klant kan daarvoor eigen door N-ice goed te keuren beschermingsmiddelen gebruiken of de gratis ter beschikking gestelde beschermingsmiddelen van N-ice. N-ice is niet verantwoordelijk voor het gebruik van haar middelen door de Klant.

 8. De Klant vrijwaart N-ice voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Klant aan N-ice geen, onjuiste of onvolledige Medisch Gegevens heeft verstrekt.

 9. De Klant is hoofdelijk aansprakelijk voor schade welke door de klant aan de N-ice inventaris of N-ice installaties zijn toegebracht.

 10. In geval van het door de Klant veronachtzamen, schenden dan wel niet –naleven van de huisregels van N-ice en of instructies door N-ice, althans haar Medewerkers, is N-ice nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door de Klant.

 11. In geval van het door de Klant veronachtzamen, schenden dan wel niet –naleven van deze algemene voorwaarden is N-ice nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door de Klant.

Artikel 12. Opzegging

 1. De Klant kan te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn zoals overeengekomen.

 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden via brief of e-mail.

Artikel 13. Privacy

N-ice hecht groot belang aan de bescherming van de privacy en de veiligheid van de Klant. N-ice zal de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens van de Klant worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 1. N-ice zal alles doen en nalaten wat redelijkerwijs van N-ice verwacht mag worden om privacygevoelige informatie van de Klant te beschermen.

 2. N-ice zal de Klant onmiddellijk in kennis stellen indien privacygevoelige informatie van de Klant mogelijk in handen is gekomen van derden.

 3. N-ice zal niet langer dan noodzakelijk privacygevoelige informatie van de Klant bewaren op haar elektronische systemen.

Artikel 14. Reparatieclausule nietigheden

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

Artikel 15. Herroepingsrecht

 1. Indien de Klant een consument (geen rechtspersoon) is en elektronisch (een) behandeling(en) heeft geboekt en betaald of als de Klant als consument een maandabonnement heeft afgesloten kan de Klant deze binnen 14 dagen na het moment van betalen (in het geval van een maandabonnement is dit de eerste betaling) zonder opgave van redenen ontbinden op grond van het herroepingsrecht. De behandeling mag dan nog niet zijn afgenomen door de klant. Als de behandeling eerder plaatsvindt dan het verstrijken van deze 14 dagen termijn, geschiedt dit op uitdrukkelijke wens van de Klant en kan de Klant nadien geen beroep meer doen op het herroepingsrecht.

 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de Klant N-ice via een duidelijke en ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (per post of e-mail) te informeren van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze verklaring kan naar het post of e-mailadres zoals vermeld op de website van N-ice. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de bovengenoemde mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 3. Wanneer de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle toepasselijke betalingen (voor geboekte behandelingen die nog niet zijn afgenomen door de klant) die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat N-ice op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van N-ice terug. In het geval van een abonnement zullen de door de Klant al afgenomen behandelingen worden verrekend met de teruggaaf voor de prijs van een losse behandeling welke geldt op het moment dat N-ice het bericht van herroeping heeft ontvangen.

Artikel 16. Annuleren

 1. De Klant kan tot 1 uur voor de overeengekomen tijd van behandeling van de Whole Body Cryo kosteloos annuleren. Annuleren van een behandeling die onder N-ice Treatments valt kan tot 24 uur van tevoren.

 2. Indien later wordt geannuleerd wordt de volledige behandeling in rekening gebracht. Annuleren kan telefonisch, per email, via de N-ice mobiele App of via www.n-icecryo.com worden gedaan. De Klant ontvangt direct bericht van bevestiging van de annulering. Indien N-ice een betaling voor een reservering reeds heeft ontvangen en de Klant annuleert binnen de in artikel 16.1 gestelde periode, zal het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen op het door de Klant opgegeven rekeningnummer worden teruggestort. Indien de betreffende Klant een actief abonnement heeft bij N-ice, zal de tijdig geannuleerde behandeling niet worden geteld als zijnde afgenomen.

 3. N-ice is bij gegronde redenen bevoegd elke overeenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij gehouden is enige onkosten te vergoeden.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Amsterdam.

Let op! N-ice Amsterdam is tijdelijk gesloten wegens een technische storing